سامانه نیما (نرم افزار یکپارچه مدیریت اساتید)
ارسال رمز عبور
نام کاربری (کد ملی):  
 

کد فوق را وارد نمایید:
توجه:
پس از پر کردن کادرها و انتخاب دکمه "ارسال رمز عبور" یک ایمیل حاوی  رمز جدید به ایمیلی که قبلا به هنگام ثبت نام وارد کرده اید، ارسال می شود.